Labeling

Subsidie op energie advies is wellicht mogelijk via uw gemeente of provincie

Kienergie BV is een door EPG gecertificeerd bedrijf voor EPA-labeling en maatwerkadvies.

BELANGRIJKE WIJZIGING PER 1-1-2015:
Het voorlopige energielabel is vastgesteld aan de hand van een aantal bekende gegevens, waaronder woonoppervlakte, woningtype en bouwjaar. Bij verkoop of verhuur van de woning is echter een definitief energielabel vereist. Het is mogelijk om het voorlopige energielabel middels 10 vragen definitief vast te stelen. Dit gebeurt via internet en zal enkele tientallen euro’s kosten.  Dit noemen we een enegielable onder verantworoding van de woningeigenaar.

Met ingang van 2015 is een energielabel verplicht. Wanneer een woning hier niet over beschikt kunnen er mogelijk sancties worden opgelegd. Bij verkoop of verhuur van de woning behoort een defintief energielabel tot de wettelijke vereisten.

Elke Europese lidstaat dient, in het kader van het Kyoto-protocol, haar Broeikasgasemissies terug te dringen.
In het kader van de Europese richtlijn (de EPBD) moet elke woning en/of utiliteitsgebouw die verkocht wordt of opnieuw verhuurd wordt voorzien zijn van een Energieprestatiecertificaat (EP-certificaat). Op het Energieprestatiecertificaat staat de energetische kwaliteit van het gebouw weergegeven, ook worden er op het certificaat een aantal globale energiebesparende maatregelen weergegeven.

De verplichting tot het hebben van een EP-certificaat is aangegeven in het Besluit Energieprestatie Gebouwen en de Regeling Energie Prestatie Gebouwen.
Voor het maken van een EP-certificaat voor woningen moet de EPA adviseur gecertificeerd zijn conform de Beoordelingsrichtlijnen, bestaande woningen.
Kienergie BV is inmiddels gecertificeerd, na de opleiding doorlopen te hebben en de afgenomen auditering door keuringsinstuut KIWA.
Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu) heeft de certificering van Kienergie BV bekrachtigd.

Belt u voor een EPC-label, EPC-berekening of EPA maatwerkadvies : 0522-242578
Een intakeformulier kunt u hier invullen.